W sferze prawa zamówień publicznych Kancelaria RKW świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

  • przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie dokumentów przetargowych (ofert, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, itp),
  • reprezentacja uczestników postępowania przetargowego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych,
  • prowadzenie szkoleń o tematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
  • kompleksowa obsługa postępowań przetargowych