W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria RKW zajmuje się w szczególności sprawami:

  • o rozwód;
  • o separację;
  • alimentacyjnymi;
  • dotyczącymi pozbawienia/ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • o ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, jak również o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa; o ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa;
  • o przysposobienie;
  • majątkowymi małżonków, tj.: o podział majątku, o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • dotyczącymi ustanowienia kurateli, opieki;
  • o ubezwłasnowolnienie.