W sferze prawa handlowego i gospodarczego Kancelaria RKW świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

 • zakładania oraz przekształcania spółek prawa handlowego;
 • opracowywania projektów umów i statutów spółek, umów handlowych;
 • przygotowywania dokumentów wymaganych przy rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzania dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • doradztwa w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;
 • udziału w zebraniach organów spółek prawa handlowego;
 • bieżącej obsługi działalności przedsiębiorców;
 • sporządzania dokumentacji w zakresie obsługi organów spółek, w szczególności uchwał tych organów;
 • opracowywania i opiniowania projektów umów gospodarczych;
 • zabezpieczania wykonania umów gospodarczych;
 • doradztwa w procesie negocjowania umów gospodarczych;
 • doradztwa przy rozwiązywania umów gospodarczych;
 • prowadzenia spraw z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umów.