• kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego
  • zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
  • tworzenie skarg i odwołań od orzeczeń organów administracji publicznej

Ponadto, w zakresie prawa budowlanego, Kancelaria RKW oferuje:

  • sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji powiatowego/wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej, w tym przed powiatowym i wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa budowlanego